W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli Państwa ustawienia przeglądarki pozwalają na stosowanie cookies, nasza witryna będzie je Państwu wysyłać w celu dostosowania treści komunikatów reklamowych. możecie Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce dotyczące cookies i je blokować. Więcej informacji w "Regulaminie"

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku


Szanowni Klienci,

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i zgodnie z wiążącą nas umową.

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych1 (dalej również: Rozporządzenie lub RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest INALDA Inga Małgorzata Łysenko.

Dane przetwarzane są na podstawie: - zawartej z INALDA Inga Małgorzata Łysenko umowy, - prawnie uzasadnionego interesu INALDA Inga Małgorzata Łysenko- zgody podmiotu danych, - wypełnienia obowiązku prawnego INALDA Inga Małgorzata Łysenko w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez INALDA Inga Małgorzata Łysenko i realizacji składanych przez Państwa zamówień;w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); przekazywania informacji o naszym sklepie i ofercie.

W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy, w tym do prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży nowych usług, do obsługi reklamacji, zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania oraz zarządzania roszczeniami umownymi, w tym również 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). do weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej.

Dane przetwarzamy również w celu analiz wewnętrznych służących zarządzaniu dostarczanymi usługami oraz produktami oraz planowaniu rozwoju, a w tym celu wykorzystujemy również Państwa dane lokalizacyjne. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to następuje w wyniku wyrażenia przez Państwa zgody, wskazany jest odrębnie przy każdej takiej zgodzie. W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług oraz produktów. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich inni firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecnie INALDA Inga Małgorzata Łysenko nie przetwarza Państwa danych osobowych w procesach automatycznego podejmowania decyzji. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i promocji produktów oraz usług własnych INALDA Inga Małgorzata Łysenko. Na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.

Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień w stosunku do Waszych danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku: 1. sprostowanie (poprawienie danych); 2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone; 3. ograniczenia przetwarzania danych; 4. dostęp do informacji o danych oraz samych danych; 5. przenoszenia danych do innego administratora; 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować: 1) pisemnie na adres siedziby INALDA Inga Małgorzata Łysenko 2) osobiście w siedzibie INALDA Inga Małgorzata Łysenko lub mailowo na adres: inga.lysenko@inalda.pl

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać w siedzibie dostawców usług, mailowo pod adresem: inga.lysenko@inalda.pl

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: 1. inga.lysenko@inalda.pl 2. Dane kontaktowe w INALDA Inga Małgorzata Łysenko: mail: inga.lysenko@inalda.pl tel. 605489746

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.